Mažoji Bendrija (MB) ar Uždaroji Akcinė Bendrovė? Ką pasirinkti?

uab steigimas, mažoji bendrija,

Pačios populiariausios verslo formos Lietuvoje yra Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) ir Mažoji bendrija (MB). Jas renkasi vidutinis ir smulkusis verslas. Tiek Mažoji bendrija (MB) tiek Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) yra ribotos civilines atsakomybes – įmonių savininkai neatsako savo turtu verslo nesėkmės atveju.

Steigėjai
Mažosios bendrijos steigejas (savininkais) gali būti tik fiziniai asmenys ( 1 – 10 narių), o Uždarosios akcines bendrovės gali būti tiek fiziniai tiek juridiniai asmenys ( 1 – 250 akcininkų).

Platesnė informacija apie įmonių steigimas

Kapitalas
Steigiant MB minimalaus kapitalo reikalavimo nėra. MB narių įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai (nepiniginių įnašų vertė nustatoma visų MB dalyvių bendru sutarimu). Steigiant UAB kapitalas turi būti nemažesnis nei 2500 EUR. UAB kapitalas padalinamas į dalis, vadinamas akcijomis, kurios apmokamos pinigais ir (ar) akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu, kuris turi būti įvertintas teisės aktų nustatyta tvarka, bet bendra visų akcininkų pinigais apmokėtų akcijų dalis turi būti nemažesnė kaip 2500 EUR.

Valdymo organai
MB steigėjai (nariai) gali pasirinkti vieną iš dviejų MB organų struktūrų:
kai MB yra tik mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuris kartu yra ir valdymo organas (tokiu atveju kitų organų nėra, išskyrus susirinkimo išrinktą MB atstovą, tačiau sprendimus visais MB veiklos klausimais vistiek priima mažosios bendrijos narių susirinkimas)
arba MB narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – vadovas. MB vadovu gali būti MB narys arba kitas fizinis asmuo. Su MB vadovu pasirašoma civilinė paslaugų sutartis (ne darbo).
UAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis.

Steigėjų darbas įmonėje
MB nariai yra bendrijos steigėjai jie gali dirbti bendrijoje nesudarydami darbo sutarties, t.y. MB nariai su įmone neturi darbo santykių, o lėšų asmeniniams poreikiams gali iš bendrijos gauti išsimokėdami pelną avansu arba išsiimdami su darbo santykiais susijusių lėšų.
UAB akcininkai yra įmonės savininkai ir jei jie nori dirbti įmonėje su jais turi būti sudaromos darbo sutartys.

Apskaita
MB apskaitą gali tvarkyti tos bendrijos narys, samdomas buhalteris (-ė) arba apskaitos įmonė, tačiau UAB – tik buhalteris (-ė) ar pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė.

MB pagrindiniai mokesčiai:
Pelno mokestis  – 15 proc. nuo pelno. Lengvatinis 5 proc. tarifas taikomas, jeigu vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių; metinės pajamos neviršija 300 000 eurų; mažosios bendrijos nariai neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse.
Dividendai – 15 proc. nuo pajamų iš paskirstyto pelno. Šios pajamos yra laikomos B klasės pajamomis.Tai reiškia, kad MB narys iki kitų metų gegužės 1 dienos privalo pateikti VMI pajamų deklaraciją ir sumokėti  apskaičiuotą pajamų mokestį
·       Pridėtinės vertės mokestis (PVM ) – 21 proc.. MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.
·       Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 15 proc.. Visos MB narių pajamos iš MB yra laikomos B klasės pajamomis. Tai reiškia, kad prievolė sumokėti GPM mokestį tenka pajamas gavusiam MB nariui – metams pasibaigus, MB narys iki kitų metų gegužės 1d. privalo pateikti VMI pajamų deklaraciją ir sumokėti pajamų mokestį.
·       Valstybinis socialinio draudimo mokestis (VSD) – 30,8 proc. (nuo 2017 m. liepos 1 d. – 30,3 proc.), jei narys dalyvauja papildomame pensijų kaupime – 32,8 proc. (nuo 2017 m. liepos 1 d. – 32,3 proc.) MB moka VSD mokesčius nuo narių asmeniniams poreikiams išmokėtų lėšų. MB nariai priskiriami savarankiškai dirbantiems asmenims  ir privalomai draudžiami pensijų, ligos, motinystės ir nedarbo socialiniu draudimu.
·       Privalomo sveikatos draudimo mokestis (PSD)  – 9 proc. MB moka PSD  mokesčius nuo narių asmeniniams poreikiams išmokėtų lėšų.
Jei MB narys lėšų asmeniniams poreikiams neima arba per mėnesį išsiima mažiau nei minimalioji alga (MMA), MB privalo mokėti už narius PSD ir VSD įmokas nuo MMA  (MMA šiuo metu siekia 380 EUR, minimalus PSD – 34,2 EUR, VSD – 117.04 EUR).
Tačiau šiai nuostatai taikomos išimtys:
 VSD įmokų galima nemokėti už MB narius: pirmaisiais įmonės veiklos metais; jei mažosios bendrijos narys ne vyresnis nei 29 metų arba dirbantis pagal darbo sutartį (gali dirbti ir nepilnu etatu), arba gauna senatvės ir netekto nedarbingumo (invalidumo) pensiją, arba vykdo individualią veiklą (išskyrus dirbančius su verslo liudijimais), arba yra laisvės atėmimo vietose arba teismo sprendimu yra specializuotose psichikos sveiktos priežiūros įstaigose; MB turi bankrutuojančios arba bankrutavusios bendrijos statusą; 
PSD įmokų  gali kas mėnesį nemokėti, jei iš MB narys neišsiima lėšų asmeniniams poreikiams ir MB narys yra priskirtas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5 ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų.
 
Informaciją apie MB mokamus VSD ir PSD mokesčius rasite čia.

UAB mokami mokesčiai:
Pelno mokestis – 15% nuo apmokestinamojo pelno. Lengvatinis 5% tarifas taikomas, jeigu vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 asm.; metinės pajamos neviršija 300 000 Eur.
Dividendai – 15% nuo išmokėtų dividentų.
PVM – 21% privaloma registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 Eur arba prekių, įsigytų iš kitų ES valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 Eur.
Nekilnojamojo turto mokestis – 0,3 – 3 proc. mokamas, jei įmonė turi nekilnojamo turto.
 
Nuo įmonės darbuotojo  atlyginimo dydžio priklauso šie mokesčiai:
GPM – 15 proc. mokamas nuo priskaičiuotos algos.
VSD –  29,98 proc.  susideda iš darbdavio ir darbuotojo įmokų.  
PSD  – 9 proc. susideda iš darbdavio ir darbuotojo įmokų
Įmokos į garantinį fondą – 0,2 proc.